Presidio Taormina – Ostetricia e Ginecologia


Dipartimento Funzionale Materno Infantile – Ostetricia e Ginecologia

Unità Operativa Complessa – Ostetricia e Ginecologia
Responsabile D.ssa Lili Maria Klein
Sede Piano 3
Telefono 0942 579313
E-mail lili.klein@asp.messina.it